С тържествена церемония на 26 май 2015 г. бяха открити две нови придобивки за Сливен Общностен център за работа с уязвими групи и филиал на ЦДГ „Теменуга”. Двете функционални зони представляват общ обект, изграден по проект „ОПОРА – Общностна подкрепа за осигуряване на родителска активност” чрез създаване на Общностен център, който се изпълнява от община Сливен. Финансирането на стойност 1 759 902,35 лв. е предоставено по линия на Проект за социално включване чрез заем на Република България към Международната банка за възстановяване и развитие .
На церемонията присъства кметът на община Сливен Кольо Милев, който поздрави присъстващите деца, родители, педагози и специалисти. „Общностният център и филиалът на детската градина са пореден повод за гордост на града и доказателство,че общината полага усилия за по- доброто бъдеще на децата ни”, посочи той.
Проект „ОПОРА” има два етапа – изграждане на строителен обект по проекта и реализиране на социални междусекторни услуги в този обект.
Строителните работи по обекта възлизат на 1 338 606 лв. Изграждането му приключи успешно в края на 2013 г.
От 1 декември 2014 г. до момента децата, записани във филиала на ЦДГ „Теменуга и техните родители, които са бенефициенти по проекта, ползват новата придобивка по проект „ОПОРА”.
59 000 лв. са вложени в обзавеждане и технологично оборудване на Общностен център към ЦДГ „Теменуга”, а 105 000 лв са предвидени за предоставяне на междусекторните услуги в този иновативен център.
Общностния център е един от новите инструменти в областта на социалната политика. Основната идея е да се предостави комплексен вид услуги в общността за деца от 0 до 7 г. и е насочен към уязвимите групи в Община Сливен чрез мобилна работа на мултидисциплинарни екипи и непрекъсната специализирана работа и подкрепа на родители.
Практически Общностния център съчетава междусекторни услуги – здравни, образователни и социални, за подкрепа на децата и техните семейства. Идеята да се даде равен шанс на децата от целевите групи да посрещнат предизвикателствата в образователната системата и да бъдат активни участници в социалния живот на страната. Дава се приоритет на пряката работа с родителите на децата от уязвимите групи.
Част от функциите на Общностния център са свързани със съвместна работа с родилните отделения/неонатологии на територията на общината с цел прилагане на нови подходи при съобщаване на родителите за увреждане на деца и насърчаване отглеждането им в семейна среда.
Друго направление в работата на Общностния център е работа с детски градини и ясли на територията на Община Сливен – гр. Сливен и 18 села от общината, на първо място родители и деца от ЦДГ „Теменуга”. През летните месеци ще има две групи деца от уязвимите групи в общността за подготовка за първи клас в Общностния център на ЦДГ „Теменуга”, които ще се ползват от придобивката на детската градина по проекта.
В Общностния център работят екипи от 17 специалисти- медиатори, социални работници, юрист, медицински сестри, логопед, психолози, акушер-гинеколог и педиатри. Очаква се да бъде финализиран договорът с кинезитерапевт.
Предоставят се безплатни пакети от социални, здравни, образователни, психологически и юридически услуги и консултации в направленията: „Формиране и развитие на родителски умения“, „Семейно консултиране и подкрепа“, „Ранна интервенция на уврежданията“, „Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания” и „Здравна консултация за деца“.
Общностния център в ЦДГ „Теменуга” разполага със съвременно обзаведени помещения за индивидуална и групова работа с деца и родители, помещение за стимулиране на детското развитие чрез игри, кинезитерапевтичен кабинет, медицински кабинет, кабинет по логопедия и психология.
Услугите в Общностния център са структурирани в две основни групи – услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст. Фокусът на услугите за деца до 3 годишна възраст е поставен най-вече върху формирането и развитието на родителски умения, като за целта ще се реализират разнообразни дейности за формиране на умения за отглеждане на децата и дейности за подкрепа на родителите в процеса на отглеждане на децата.
За децата от 3 до 7 г. и техните семейства услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности за групата деца от 3 до 7 г. основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните родители.
Вече е изпълнена е една от основните цели на проекта – Разширяване на материалната база, чрез изграждане на филиал към общинска детска градина. Във филиала на детската градина се възпитават 105 деца, разпределени в четири групи. Целта е обхващане на деца в предучилищна възраст от рискови групи и създаване на необходимите условия за качествено функциониране на Общностен център за деца и семейства.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

База данни за хора с увреждания в Евростат

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории