Фондация КОНКОРДИЯ България организира обучение в грамотност за хора от уязвими групи. Обучението е насочено към ограмотяване на хора от ромски произход, безработни и в друг сериозен риск от социално изключване.

Чрез обучението участниците ще научат:

  • как да попълват важни за тях заявления, молби и документи;
  • къде и в кои държавни органи да търсят подкрепа спрямо нуждите си;
  • какви изисквания трябва да покриват, за да получат подкрепа;
  • как могат да запишат детето си на детска градина или училище;
  • как да търсят работа;
  • как да се представят по време на интервю за работа;

Обучението се провежда от професионалисти с опит в работата с хора от уязвими общности. Обучителните групи са малки, за да може да се обърне индивидуално внимание на всеки участник.  Организаторите се предвидили допълнително обучение, с когато да запознаят участниците с техните и на децата им права.

Обучението е част от дейностите по проект „Нашите права и отговорности“.

За да се запишете в обучението или да получите повече информация, моля позвънете на

087 773 0797, София Белчева, Ръководител проект.

Проектът „Нашите права и отговорности“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 55 571 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП – www.activecitizensfund.bg . Основната цел на проект „Нашите права и отговорности“ е подобряване на уменията на хора от маргинализираните ромски общности в София да упражняват своите права. Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация КОНКОРДИЯ България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.