Правителството одобри проект на Споразумение за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Паневропейския гаранционен фонд (ПЕГФ) в отговор на COVID-19 и проект на Споразумение за гаранция при първо поискване между държавите членки-гаранти и Европейската инвестиционна банка, също така упълномощи министъра на финансите да ги подпише от името на страната ни.

Двете споразумения се сключват във връзка с участието на България в Паневропейския гаранционен фонд, който е част от цялостния пакет от мерки на Европейския съюз (ЕС) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за минимизиране на икономическите последици на пандемията от COVID-19.

Създаването на ПЕГФ е одобрено от Европейския съвет на 23 април 2020 г. Фондът ще бъде в размер на 25 млрд. евро и има за цел да предоставя гаранции по операции на ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в подкрепа на малки и средни предприятия, предприятия със средна капитализация и корпорации за справяне с кризата. Очаква се Фондът да мобилизира до 200 млрд. евро допълнителна целева ликвидност и краткосрочна капиталова подкрепа за европейската икономика.

Фондът ще се финансира от държавите – членки на ЕС („участващи държави членки“), и ЕС, като приносът им ще бъде под формата на неотменими, безусловни гаранции при първо поискване, които ще покриват загубите и свързаните с тях разходи, възникнали в изпълнение на операции, финансирани от ЕИБ и ЕИФ. В него могат да участват и институции на ЕС или на държавите-членки. В рамките на Фонда ЕИБ и ЕИФ ще предоставят директно финансиране или гаранции за високорискови операции и крайни бенефициери в участващите държави членки, които са жизнеспособни в дългосрочен план, но изпитват затруднения поради икономическото въздействие на пандемията от COVID-19.

Източник: МС, 01.07.2020 г.