Омбудсманът Диана Ковачева подчерта необходимостта от приемането на нов закон за детското правосъдие и отмяна на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, който действа от 1958 г. насам. Това стана ясно от публикувания девети годишен доклад на инструкцията от проверките в местата от лишаване от свобода през 2020 г., извършени от националния превантивен механизъм (НПМ), който е специализирана дирекция към омбудсмана и  проверява правата на човека в затвори, арести и домове за медико-социални грижи за деца.

Данните от доклада разкриват резултатите от 49 извършени в условията на пандемия проверки. Отправените препоръки към отговорните държавни институции за подобряване условията и състоянието в местата за задържане са 39.  Общо 3 848 лица са обхванати от проверките.

„Реформата на детското правосъдие в България продължава да е в начален етап. Все още не са създадени адекватни корекционно-възпитателни услуги, съобразени с водещите стандарти за защита на правата и интересите на детето“, е основен извод, изведен в доклада на НПМ.

Сред препоръките на Диана Ковачева в тази област са реформа в системата, приемането на стратегия за държавна политика със срок до 2030 г., оценка на нуждата от функциониране на специализирани съдебни състави за деца и закриване на поправителните интернати – ВУИ и СПИ. Важно значение има и въвеждане на съвременни и ефективни мерки за работа с децата, извършители на простъпки, които включват възстановително правосъдие и превантивна работа с тях, създаването на защитна социална система с мрежа от услуги за децата, които са в конфликт със закона, както и за техните семейства.

В доклада се поставя фокус и върху последния етап от деинституционализацията на грижата за деца, свързан с домовете за медико-социални грижи.

„Недопустимо е преместването на деца с много тежки форми на увреждания в различни институции в рамките на кратки срокове и в условията на пандемия“, е констатацията на омбудсмана. В тази връзка е и препоръката да се спазват принципите на деинституционализацията при извеждането на деца и възрастни в алтернативни услуги, като те бъдат предварително подготвени след оценка на индивидуалните потребности, включително подготовка за екипите, които ще работят с тях. Докладът е изпратен до министъра на труда и социалната политика, която се е ангажирала да предприеме конкретни действия по изпълнение на препоръките на омбудсмана.

Друга основна препоръка на омбудсмана в доклада, е свързана със защита на хората с психични заболявания, като сериозен недостатък е системното недофинансиране на болничната психиатрична помощ, което възпрепятства качествените медицински грижи. Препоръката на омбудсмана е насочена към унифициране на механизма за финансиране на всички здравни заведения за стационарно лечение на психично болни, като то следва да бъде обвързано с качеството на предоставената здравна услуга. И още: привличане на повече специализанти със специалност „Психиатрия“ и „Детска психиатрия“, разкриване на достатъчен брой подходящи социални услуги за деца и възрастни с психични разстройства, както и изработване на медицински стандарт „Детска психиатрия“.

По отношение на проверките в затворите, омбудсманът подчертава, че продължава да съществува цяла група от проблеми, сред които най-значими остават медицинското обслужване, лошите условия на живот и социалната работа с лишените от свобода.

Омбудсманът Ковачева препоръчва през годините подобряване на системата за финансиране на социалните и здравните работници чрез въвеждането на нова кадрова политика. Подчертава, че е важно да се предприемат стъпки за изменение на ЗИНЗС (Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража), в частта „Медицинско обслужване“, с насоченост към дейностите на гражданската здравна система. Препоръката е медицинските центрове да се преобразуват във вид на здравни кабинети по смисъла на Закона за здравето, а СБАЛЛС (Специализирана болница за активно лечение на лица, лишени от свобода) да се преобразуват в болници за продължително лечение.

„Състоянието на системата на 24-часово задържане в полицейските управления и през 2020 г. остава незадоволително“, пише още в доклада. Трайните проблеми са свързани с пренаселеност на помещенията, лоши материално-битови условия, липса на обслужващи помещения, на достъп до вентилация и естествена светлина, включително и до осигуряване на правна помощ. Омбудсманът препоръчва още да се прецизира необходимостта от медицинска помощ при задържане на лица в неадекватно състояние (временно недееспособни).

В доклада е посочена и препоръката на омбудсмана до министъра на вътрешните работи, в която настоява за ефективно разследване на сигналите за упражнено полицейско насилие върху протестиращи граждани в центъра на София на 2 септември 2020 г. Повод за тази препоръка бяха сигнали до обществения защитник на граждани и неправителствени организации, в които се съдържа информация за сериозни нарушения на правата на задържани от полицията участници в протестите, включително нарушения на правото на защита.  Диана Ковачева настоява за отговори от вътрешния министър  за причините, поради които адвокати на задържани лица не са били своевременно допуснати за среща с тях. Настоя и за предприемане на действия за преустановяване на практиката за поставянето на заплашителни послания на униформеното облекло на служителите на МВР.

Източник: Омбудсман на Република България