Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри за финансиране 28 проектни предложения по процедурата „Социално включване в общността“. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ на одобрените предложения е над 4,8 млн. лв. По процедурата ще бъдат изградени комплексни интегрирани междусекторни услуги. По операцията са подадени 92 проектни предложения. 34 от тях не са одобрени. Броят на резервните проектни предложения е 30, а стойността на безвъзмездната финансова помощ за тях е близо 4,7 млн. лв.

Целта на операция „Социално включване в общността“ е подкрепа за активно социално включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейството си, включително и за деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги, както и разширяване на възможностите за независим и самостоятелен живот на лицата от уязвимите групи и повишаване на мотивацията им за заетост.

Допустимите кандидати по процедурата са доставчици на социални услуги с възможност за партньорство с неправителствени организации и общини. В процедурата „Социално включване в общността“ ще бъдат включени хора с увреждания и техните семейства, както и деца в риск и с увреждания. Общият бюджет на процедурата е 5 млн. лв.

Източник: ЕСФ, ОП РЧР, 22.05.2019 г.