Управляващият орган на ОПРЧР публикува Индикативна годишна работна програма за 2020 г. Програмата е достъпна за изтегляне от ТУК и е публикувана в съответствие с чл. 26, ал. 7 на ПМС 162/05.07.2016 г., доп. ДВ. бр.75 от 11 септември 2018г.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 29.11.2019 г.