В някои от общините със заповед на кметовете бяха въведени временни противоепидемични мерки /на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63 от Закона за здравето, заповеди на министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната/.

Предоставяме информация за някои от тях:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

От заповед № СОА20-РД09-1808/15.05.2020 г. за предприемане на необходимата организация за работа с деца и/или младежи и предприемане на действия за недопускане на разпространението на коронавирус (COVID-19) от директорите на дневните центрове на територията на Столична община.

Да се оптимизира работният процес в режим на извънредна епидемична обстановка, като се организират индивидуални посещения на децата и/или младежите в Дневния център. Специалистите да работят индивидуално с всеки ползвател на социалната услуга. Посещенията на децата и/или младежите да се извършват по предварително разработен почасов график за индивидуална работа с всеки един от тях, за който следва да се уведомят родителите и близките им.

Да се създаде необходимата организация, така, че родители и близки на децата и/или младежите, потребители на социалната услуга, да ги изчакват извън територията на Центъра, като спазват всички противоепидемични мерки за неразпространение на COVID -19. В сградата на Дневния център да се допускат само служители и ползватели на социалната услуга.

Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия /спортни, културно развлекателни и научни, свързани с дейността на посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

С целия текст на заповедта може да се запознаете ТУК.

От заповед № СОА20-РД09-1806/15.05.2020 г. – Защитени и Наблюдавани жилища:
Директорите на социалните услуги – Защитени и Наблюдавани жилища, функциониращи на територията на Столична община да предприемат необходимите действия и създадат необходимата организация за недопускане разпространението на коронавирус (COVID-19), както въведат следните противоепидемични мерки:

Да не се допускат посещения на външни лица в сградите, включително на близки и роднини на клиентите в сградата на специализираната институция.

Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия /спортни, културноразвлекателни и научни, свързани с дейността на посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

С целия текст на заповедта може да се запознаете ТУК.

От заповед № СОА20-РД09-1805/15.05.2020 г. – Центровете за работа с деца на улицата, делегирани от държавната дейност и функциониращи на територията на СО:

Да се оптимизира работният процес в режим на извънредна епидемична обстановка, като се организират дистанционни форми на комуникация и/или посещения от мобилни екипи в домовете на децата и младежите, ползващи социалната услуга, с цел провеждане на индивидуална работа с тях, по предварително обявен часови график, за който следва да се уведомят техните родители или близки.

Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия /спортни, културноразвлекателни и научни, свързани с дейността на Центровете за работа с деца на улицата, включително и провеждане на екскурзии.

Да се ограничи достъпът на външни лица в сградата на социалната услугата.

С целия текст на заповедта може да се запознаете ТУК.

От заповед № СОА20-РД09-1804/15.05.2020 г. – Кризисните центрове, функциониращи на територията на Столична община:

Да не се допускат посещения на външни лица в сградите в които се помещават Кризисните центрове.

Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия /спортни, културноразвлекателни и научни, свързани с дейността на посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

Допуска се излизането на деца и младежи до 18 годишна възраст – потребители на социалната услуга „Кризисен център“ при стриктно спазване на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки само и единствено в присъствието на служител.

С целия текст на заповедта може да се запознаете ТУК.

От заповед № СОА20-РД09-1803/15.05.2020 г. – Преходни жилища:

Да не се допускат посещения на външни лица, включително на близки и роднини на потребителите в сградата на социалната услуга резидентен тип.

Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия /спортни, културноразвлекателни и научни, свързани с дейността на посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

Допуска се излизането на деца и младежи до 20 годишна възраст – потребители на социалната услуга „Преходно жилище “ при стриктно спазване на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки само и единствено в присъствието на служител.

С целия текст на заповедта може да се запознаете ТУК.

От заповед № СОА20-РД09-1801/15.05.2020 г. – Центрове за временно настаняване на СО:

Да не се допускат посещения на външни лица, включително близки и роднини в сградите, в които се помещават Центрове за временно настаняване.

Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия /спортни, културноразвлекателни и научни, свързани с дейността на посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

С целия текст на заповедта може да се запознаете ТУК.

От заповед № СОА20-РД09-1800/15.05.2020 г. – Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания на територията на Столична община:

Да не се допускат посещения на външни лица в сградата, в която се помещава посоченото социално заведение.

Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия /спортни, културноразвлекателни и научни, свързани с дейността на посоченото социално заведение /включително и провеждане на екскурзии.

Да се ограничи, до крайна необходимост, напускането на сградата, в която се помещава Центърът за настаняване от семеен тип от потребители, като им се създадат всички необходими условия за задоволяването им от лекарствени и други средства от първа необходимост.

С целия текст на заповедта може да се запознаете ТУК.

От заповед № СОА20-РД09-1799/15.05.2020 г. – специализирани институции за предоставяне на социални услуги:

Да не се допускат посещения на външни лица в сградите, включително на близки и роднини на клиентите в сградата на специализираната институция.

Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия /спортни, културноразвлекателни и научни, свързани с дейността на посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

Да се ограничи, до крайна необходимост, напускането на сградата на специализираната институция от потребители й, като им се създадат всички необходими условия за задоволяването им от лекарствени и други средства от първа необходимост.

С целия текст на заповедта може да се запознаете ТУК.

От заповед № СОА20-РД09-1797/15.05.2020 г. – Центрове за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Центровете за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания, функциониращи на територията на Столична община:

Да не се допускат посещения на външни лица в сградите, в които се помещават посочените социални заведения.

Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия /спортни, културноразвлекателни и научни, свързани с дейността на посочените социални заведения /включително и провеждане на екскурзии.

Допуска се излизането на деца и младежи до 20 годишна възраст – потребители на социалнате услуги „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” и „Център за настаняване от семеен тип за деца и/или младежи с увреждания “ при стриктно спазване на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки само и единствено в присъствието на служител.

С целия текст на заповедта може да се запознаете ТУК.

Със заповедите на кмета на Столична община може да се запознаете ТУК.

ОБЩИНА ВАРНА

От заповед № 1764/ 22.05.2020 г. на кмета на Община Варна:

Да се преустановят посещенията в социалните услуги в общността: Центрове за социална рехабилитация и интеграция на територията на община Варна; Центрове за обществена подкрепа; Дневни центрове.

Ръководителите на услуги в общността да създадат организация на работния процес за дистанционна психо-социална работа с потребителите и техните семейства. Да се обяви телефон за предоставяне на консултации и информация във всяка социална услуга.

Не се разрешават посещения на външни лица/ свижданията на специализираните услуги и услугите от резидентен тип, считано от 22.05.2020 г. до 14.06.2020 г.: Домове за стари хора; Дом за пълнолетни лица с физически увреждания; Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица; Центрове за настаняване от семеен тип; Защитени жилища; Наблюдавани жилища; Кризисни центрове; Звено „Майка и бебе“.

Домашният социален патронаж и Обществените трапезарии продължават да функционират при спазване на всички противоепидемични мерки

Със заповедта на кмета на Община Варна може да се запознаете ТУК.

ОБЩИНА РУСЕ

От заповед РД-01-1135/14.05.2020 г. на кмета на Община Русе:

Преустановяват се посещенията на външни лица в специализираните услуги и услугите от резидентен тип на територията на община Русе. Преустановяват се посещенията на пълнолетни лица и деца в социалните услуги в общността.

Община Русе обявява телефони – 082 506 702 и 082 506 769, на които може да се заяви закупуването на хранителни продукти и лекарства всеки ден от седмицата за болни и трудноподвижни лица, изпитващи затруднения при ежедневното си обслужване и за които не е указана подкрепа от близки и познати.
Открит е горещ телефон за връзка с граждани в часовете от 09:00 до 17:00, всеки работен ден – 082 506 794.

Със заповедта на кмета на Община Русе може да се запознаете ТУК.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

От заповед на кмета на Община град Добрич № 598/20.05.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки:

Социалните услуги на територията на Община град Добрич, които предоставят дневна и почасова грижа организират дистанционна форма за предоставяне на съответната социална услуга.

Настаняването в Дом за стари хора, град Добрич и в другите социални услуги от резидентен тип на територията на Община град Добрич да става съгласно указания на АСП и МТСП.

Със заповедта на кмета на Община град Добрич може да се запознаете ТУК.