Осигуряване на заетост и повишаване на доходите от труд са акцентите в одобрения от кабинета План за действие за борба с бедността за периода 2015-2016 г.
Проектът съдържа конкретни мерки и дейности, индикатори, отговорни институции, източници на финансиране и срокове за изпълнение на заложените приоритети в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. В контекста на Стратегия „Европа 2020”, през 2010 г. българското правителство прие национална цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г.
Осигуряването на равен достъп до предучилищно и училищно образование, до качествено здравеопазване и устойчивост на социалните плащания са сред политиките, които са заложени за намаляване на бедността и социалното изключване. Предвижда се да се подобри взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализирането на общи цели за социално включване.
В приетия документ са заложени и мерки за подобряването на жилищните условия на уязвимите групи и подкрепа на бездомните. За постигането на целите в Плана и Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 се поставя акцент върху партньорството между централната, местната власт и неправителствения сектор.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Коледен базар в Ловеч

Гинка ЧАВДАРОВА: Трябва да разплатим 3 млрд. лв., а кабинетът е оглушал

ГАЛЯ ЦВЕТАНОВА, КОЯТО НИ ДАВА ФОРМУЛАТА ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нов социален проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Категории