Законът за социалните услуги е приет от 44-то Народно събрание на 7 март 2019 г. след дълъг консултативен процес, целящ да осигури участието на всички заинтересовани страни. Законът е базиран на изцяло нова философия и е важна част от реформите в социалната сфера.

Основните цели на закона са гарантирана на равен достъп до социални услуги, на тяхното качество и ефективност, правото на подкрепа за живот в домашна среда и в общността, прилагане на интегриран подход и междусекторно взаимодействие и насърчаване на публично-частното партньорство.

Социалните услуги са общодостъпни (за информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца; мобилна превантивна общностна работа) и специализирани (при настъпването на определен риск за живота, здравето, качеството на живот или развитието на лицето; необходимост да бъде удовлетворена специфична потребност на определена група лица).

Услугите се профилират и според функциите, в зависимост от потребителите, според основните групи дейности, продължителността на ползването, средата за предоставяне. Организацията на предоставянето на социалните услуги се определя в съответствие със стандартите за качество, вписани в Наредбата за качеството на социалните услуги.

В зависимост от тяхната функция социалните услуги са превантивни, подкрепящи и възстановителни.

Социални услуги в зависимост от основните групи дейности са: информиране и консултиране; застъпничество и посредничество; общностна работа; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения; подкрепа за придобиване на трудови умения; дневна грижа; резидентна грижа; осигуряване на подслон; асистентска подкрепа.

Ползването на социалните услуги може да е: краткосрочно /за срок до шест месеца/; средносрочно /за срок до една година/; дългосрочно /за срок от една до три години/, като в зависимост от начина на ползване социалните услуги могат да са почасови, полудневни, целодневни и денонощни.

Услугите могат да се предоставят в домашна и специализирана среда, както и мобилно, като резидентната грижа се предоставя само в специализирана среда.

За осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги ще се създаде изпълнителна Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика.

Общината като доставчик на социални услуги отговарят за предоставянето на социалните услуги, финансирани от държавния и общинския бюджет чрез:

1. самостоятелно организиране и изпълнение на всички дейности, свързани с прякото предоставяне на социалните услуги;
2. специално създадени от общината за предоставянето на социалните услуги юридически лица;
3. възлагане на предоставянето на социалните услуги на частни доставчици на социални услуги.

Лиценз за предоставянето на социални услуги се издава от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги.

В 3-месечен срок от влизането в сила на закона MС приема:

  • Правилник за прилагане на закона;
  • Наредбата за планирането на социалните услуги;
  • Наредбата за качеството на социалните услуги;
  • Наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет;
  • Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги;
  • Тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги;
  • изменения и допълнения в правилниците за прилагане на Закона за социално подпомагане и на Закона за закрила на детето и в устройствените правилници на Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане.

В 6-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на труда и социалната политика утвърждава:

  • Етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги;
  • Стандартите за работно натоварване.