С обнародвания в Държавен вестник на 24.03.2020 г. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизат в сила редица промени, ето накратко някои от тях:

Изискванията за получаване на месечни социални помощи по чл. 2, ал. 4 от Закона за социално подпомагане не се прилагат. По преценка на кметовете на общини, при доказана необходимост, се прилага разпоредбата на чл. 2, ал. 4, т. 1 от Закона за социално подпомагане в частта, относно полагане на общественополезен труд само за осъществяване на дезинфекция при спазване на съответните здравно-хигиенни изисквания.

Изискванията за получаване на месечни семейни помощи по чл. 7, ал. 1, т. 2 – 5 от Закона за семейни помощи за деца не се прилагат.

Срокът на всички месечни семейни помощи, отпуснати на основание чл. 7 и чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца, който изтича в периода от 1 февруари 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължава служебно до края на месеца, в който е отменено извънредното положение.

Сроковете по чл. 8в, ал. 5, чл. 10, ал. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 1 – 7, ал. 2 и ал. 3 от Закона за семейни помощи за деца, които изтичат в периода от 1 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение, се удължават служебно с един месец от отмяната на извънредното положение.

Разпоредбите на Закона за обществените поръчки не се прилагат за закупуване на хигиенни материали, медицински изделия, лични предпазни средства, медицинска и лабораторна апаратура. По искане на изпълнител на обществена поръчка може да бъде предоговорен срокът за изпълнение на договора, но не повече от срока на действие на извънредното положение.

До отмяна на извънредното положение Управляващите органи (УО) на програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) имат право да променят едностранно договори за БФП, да увеличават общия ресурс по операции и да отпускат БФП при опростени правила.

Освен промяна на редица срокове по съдебни дела и административни процедури, с промени в Закона за здравето се въвежда административно-наказателна отговорност за лице, което наруши или не изпълни въведени с акт на Министъра на здравеопазването или директор на Регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 1 или 2 от Закона за здравето.

Законът влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“ – 24.03.2020 г., и се прилага до отмяна на извънредното положение.

Съгласно Решение за обявяване на извънредно положение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, извънредното положение е със срок на действие от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г.

Автор: Наталия Христова