22.04.22 г.

На 21 април се проведе официалното откриване на Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в град Мездра. Официални гости на откриването бяха зам.-министърът на труда и социалната политика Иван Кръстев  и председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова.  Двете нови социални услуги са финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020 г. Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства предоставя цялостно обслужване през деня, което задоволява ежедневните здравни, социални и рехабилитационни потребности, както и организацията на тяхното свободно време и лични контакти, предоставянето на храна и време за игри и отдих, подобряване качеството на живот на децата с увреждания и техните семейства.

„Изключително важно е да бъде предоставяна подкрепа за всяко дете, но най-вече децата и с увреждания и техните семейства и близки е нужно да се чувстват подкрепени и да получат разбиране и помощ, за да имат възможност за пълноценно развитие. Двете нови социални услуги в община Мездра са очаквани и съм убедена, че тук ще има много усмивки, както на децата, така и на техните семейства и близки. Виждам в очите на всеки един от специалистите, които работят в социалните услуги много желание и любов да подкрепят и да бъдат до нуждаещите се от тях“, това каза при откриването д-р Елеонора Лилова

Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) предоставя комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. В него се осигуряват услуги за спешен прием на деца или деца и родител/лица, които полагат грижи за детето в случай на кризисна ситуация, като за целта са създадени 4 места за спешно настаняване.

На официалното откриване присъстваха още кметът на Мездра Иван Аспарухов и областният управител на област Враца Стефан Красимиров.

Източник: Община Мездра