Открито заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете

На 17 юни 2014 г. се проведе третото специално заседание на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към МС в Дома на Европа в София. То бе открито от заместник-министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Във форума участваха ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Теодор Стойчев и Вирджиния Лангбак, директор на Европейския институт за равенство между половете (Вилнюс, Литва).

Вирджиния Лангбак е в България на двудневната визита по покана на заместник-министър Лазар Лазаров. Работната й програма включва поредица от инициативи, организирани от МТСП за представяне на опита на България в областта на равенството между половете.

По време на откритото заседание директорът на института представи на аудиторията европейския опит в създаването на партньорски мрежи и EuroGender мрежата. Тя запозна присъстващите с кампанията „Бялата панделка“ на Европейския институт за равенство между половете, насочена срещу насилието, основано на пола.

Целта на заседанието бе инициирането на дискусия по отношение на бъдещето на Националния институционален механизъм за равенство между жените и мъжете в контекста на Работната програма на Европейския институт за равенство между половете за 2014 г. и Комуникационната стратегия на института 2013– 2015 и т. 2. 4. 2.
По-късно през деня представителите на европейския институт се запознаха с дейността на Агенцията за социално подпомагане и услугите в подкрепа на жертвите на насилие. По време на срещата Вирджиния Лангбак заяви подкрепата на европейския институт към българското правителство в сферата на прилагането на политиката за равнопоставеност между половете.
Европейският институт за равенство между половете работи в тясно сътрудничество с европейските институции и с държавите-членки на ЕС за укрепване на равенството между половете чрез събиране и разпространяване на кръстосани европейски съпоставими данни за набор от показатели. Разработването на инструменти ще позволи на администрациите на равнище ЕС и на национално равнище да интегрират равенството между половете във всички политики, ще насърчи обмена на научни изследвания и добри практики. През 2013 г. институтът публикува Европейския индекс за равенство между половете, който предоставя сравнителна база, с която всички държави-членки могат да оценят техния напредък към постигане на равнопоставеност между жените и мъжете.

 

Източник: МТСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории