Днес от кмета Кирил Котев официално ще бъде открит Център за обществена подкрепа в град Сандански. Капацитетът на Центъра ще е 30 души, а предоставяните услуги ще са по отношение на превенция на изоставянето, превенция на насилието, отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца и обучение в умения за самостоятелен живот.

По време на откриването ще бъде осветен и функциониращият вече Център за социална рехабилитация и интеграция, който се помещава в сградата на новия ЦОП.

Източник: Община Сандански, 04.07.2019 г.