Отпускат се стипендии за висше образование за студенти в неравностойно положение

Фондация „Подкрепа за образование“ ще предостави стипендии за висше образование на десет младежи в неравностойно положение в размер на 2000 лв. всяка. Могат да кандидатстват всички сираци или полусираци (без родители или само с един родител), навършили 26 години. Условията, на които трябва да отговарят са:

– Записана редовна форма на обучение през учебната 2015-2016 г. по държавна поръчва във висше учебно заведение в Република България;
– Среден успех от дипломата и кандидатстудентските изпити не по-нисък от добър (4.00). За студентите след първи курс – среден успех от предходната учебна година не по-нисък от добър (4.00);
– Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не притежават дялове и акции от капитала на търговско дружество;
– Да не притежават недвижима собственост (жилище, имоти, ниви, гори и др. под. или идеални части от такива), която може да бъде източник на доходи чрез отдаването й под наем/аренда, с изключение на такава, която се ползва от кандидата за лично жилище, както и за жилище, в което живее човек с увреждания с 50% или над 50% инвалидност или тежко болен член на семейството или настойник;
– Да имат доказан с документи месечен доход под 380 лв. на член от семейството;
– Студенти, записали семестър с неположени изпити от минали години, нямат право на стипендия;

Крайният срок за подаване на необходимите документи е 15 септември 2015 г.

След проверката им Фондация „Подкрепа за образование“ ще покани класираните кандидати на среща с дарителите за окончателното определяне на стипендиантите. Фондацията ще покрие транспортните разходи на поканените младежи, живеещи извън София, в рамките на страната за придвижването им до офиса на организацията. До 10 октомври 2015 г. Фондация „Подкрепа за образование“ ще обяви списък с одобрените стипендианти и ще подпише договор с всеки от тях. Повече информация за стипендиите и необходимите документи можете да получите от сайта на Фондацията.

 

Източник: Кариери

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Проект „Родители в заетост“

Ролята на новите технологии в обучението на децата

Обезщетението за безработица ще се изплаща по нови правила

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

ПОСЛЕДНИ

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Деинституционализацията на пълнолетни лица с увреждания продължава

Коледен базар на социални предприятия в Народното събрание

Еднократна помощ за енергия и отопление

Категории