Увеличен бюджет по програма “Интеграция на хора с увреждания”

Димитър Димов, народен представител от ПГ на партия АТАКА, в рамките на парламентарния контрол на 17 януари 2014г., поиска отговор от министър Хасан Адемов на относно предвидени средства за хора с увреждания. Министър Адемов посочи, че „един от основните приоритети на правителството и лично на мен, в качеството ми на министър на труда и социалната политика, е изпълнението на политиката за интеграция на хората с увреждания в контекста на действащото законодателство в тази област на Република България, Европейския Съюз и ратифицираната със Закон Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН.

Основна цел при прилагане на политиката в областта на интеграцията на хората с увреждания е създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа подкрепа на тях и техните семейства и интегриране в обща и/или специализирана работна среда.

Законът за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагате доразвиват конституционното положение, че хората с увреждания се намират под особена закрила на държавата и обществото. Законът се основава на принципите за забрана и предотвратяване на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане. Той е съобразен както с националния опит в тази област, така и с препоръките и добрите практики на държавите-членки на ЕС.

В политиката за интеграция на хората с увреждания се прилага личностно ориентиран подход, съобразен с общите принципи регламентирани в Конвенцията за правата на хората с увреждания, насочен е към осигуряването на пълноценно и ефективно участие на хората с увреждания, включването в обществото и равни възможности.

По Програма “Интеграция на хора с увреждания” в бюджет 2014 е предвидено увеличение с 12 402 560 лева повече в сравнение с 2013 година.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗИХУ хората с увреждания, съобразно своите потребности, имат право и на целеви помощи за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия (в размер до 3019 лв.), посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1, с изключение на медицинските изделия, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия спомагат за водене на независим начин на живот от страна на хората с увреждания. За изплащането им за 2014 година са предвидени 32 млн. лева.

Освен за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия, от държавния бюджет за хората с увреждания са заложени 135 702 560 лева за месечни добавки за социална интеграция, които се ползват според индивидуалните им потребности съобразно вида и степента на увреждането и степента на трайно намалена работоспособност и въз основа на извършената социална оценка без оглед на техния доход в това число: месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги; месечна добавка за ползване на информационни и телекомуникационни услуги; месечна добавка за обучение; месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти; месечна добавка за достъпна информация; месечна добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги

В програма “Интеграция на хората с увреждания” е залегнало и изплащане на целеви помощи за хора с за жестомимичен превод, за придружител на слепи, за трудно подвижни лица, за лица с интелектуални затруднения и психични разстройства, като разходната част за целевите помощи е увеличена общо с 300 000 лева, спрямо 2013 г.

Финансова подкрепа за хората с увреждания се осъществява и по Проект „Подкрепа за достоен живот“, схема „Алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Чрез проекта се осигурява ползването на социална услуга „Личен асистент” от лица с трайни увреждания и затруднения или невъзможност да се обслужват сами в домашната им среда. От 10.01.2013 г. до момента като ползватели на социалната услуга в домашна среда по Проекта са участвали над 16 000 лица, обгрижвани от над 15 500 лични асистенти. Към 31.10.2013 г. действащите лични асистенти, назначени по Проекта, са общо 10 958, които обслужват 11 492 лица с трайни увреждания, в т.ч. 1 776 деца.

В рамките на проектите по схема „Помощ в дома“ ще се предоставят почасови услуги за лична помощ, социално включване и извършване на комунално битови дейности на хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването. По първоначални данни, заложени в Проектите, по трите вида дейности ще бъдат предоставени услуги най-малко на 12 826 лица, в т.ч. лица с трайни увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване на 7 628, от които 1062 деца.

По Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ се осигурява качествена грижа в домашна среда на най-тежко болни хора обгрижвани от техните близки в условия на крайна бедност. През 2013 г. в Програмата са включени 4 237 хора с тайни увреждания. Предвижда се Националната програма да се реализира и през 2014 г.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории