Народното събрание прие на второ четене актуализацията на бюджета за 2020Парламентът прие на второ четене промени в Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. С тях се подсигуряват средства за неотложни разходи, свързани с мерките за противодействие на разпространението на COVID-19 в България и за ограничаване на икономическите последици от извънредното положение.

1,4 млрд. лева са предвидени за трансфер към държавното обществено осигуряване, респективно към фонд „Безработица“, за обезпечаване на плащанията на съкратени работници и служители и за осигуряване на мярката „60/40“ за подпомагане на бизнеса. По мярката държавата ще поеме и осигурителните вноски, които се дължат от страна на работодателите.

Гласуваните промени предвиждат дефицит в края на годината от 3,5 млрд. лева и увеличаване на тавана за поемане на държавен дълг от 2,2 млрд. на 10 млрд. лева.

С актуализацията на бюджета за 2020 г. държавата капитализира Българската банка за развитие (ББР) със 700 млн. лева и допълнително в бюджета се осигуряват още 700 млн. лева държавни гаранции за ББР. По този начин ще може хората, които са в неплатен отпуск, както и всички самоосигуряващи се лица да получат три поредни месеца по 1500 лева месечно безлихвен кредит, с гратисен период от 5 години и срок на погасяване 10 години.

Максималният съвкупен номинален обем на облигациите, които могат да бъдат издадени в изпълнение на средносрочната програма за емитиране на дълг на международните пазари се увеличава от 8 млрд. евро на 10 млрд. евро.

Разработва се и програма, насочена към малкия бизнес, който също ще има право да получава безлихвен кредит с гратисен период от 3 до 5 години за поддържане и възстановяване на своята дейност.

Парламентът прие на второ четене и изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020.

Народните представители решиха по време на извънредното положение в страната техните възнаграждения да се превеждат по бюджета на Министерството на здравеопазването.

Намалени бяха глобите за нарушаване на противоепидемичните мерки. Така за разходка в парка нарушителите ще бъдат санкционирани с между 300 и 1000 лева. При повторно нарушение наказанието ще е между 1000 и 2000 лева. Досега глобата беше 5000 лева.

Запазва се размерът на глобата, ако човек наруши наложената му карантина /тя остава 5000 лева/.

Нарушения на ограниченията от страна на едноличен търговец или юридическо лице ще се санкционират с от 500 до 2000 лв. и от 2000 до 5000 лв. при второ нарушение. Досегашната санкция беше 15 000 лв.

06.04.2020 г.