Ревизирана версия на Споразумението за партньорство

На 8 януари 2014 г. се проведе 10-то заседание на Работната група за разработване на Споразумението за партньорство под ръководството на вицепремиер Зинаида Златанова. Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014 – 2020 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.

 

На заседанието беше разгледана ревизирана версия на проекта на Споразумението за партньорство, отразяваща получените неформални коментари на Европейската комисия по изпратения през месец август миналата година вариант на документа. Бяха очертани областите, в които са направени най-съществени промени, както и тези, в които все още има възможност за подобряване на документа. Представена беше и предварителната оценка на последната версия на Споразумението за партньорство.

 

Участниците в заседанието отбелязаха същественото подобрение в кохерентността на документа и в приоритизацията на интервенциите. Коментари за подобряване на представените текстове бяха направени от партньори като НСОРБ и КНСБ. 

 

През м. март 2012 г. беше създадена междуведомствена работната група за разработване на Споразумението за партньорство с участието на представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и др. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства беше разработен проект на Споразумението за партньорство, като неформалните консултации със службите на Европейската комисия по него започнаха през м. април 2013 г.

 

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на базата на анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж. Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и описание на интегрирания подход за териториално развитие, който ще се прилага при управлението им.

 

Първото публично обсъждане на Споразумението за партньорство беше проведено в периода 23.07.- 07.08.2013 г. Настоящият вариант на документа е резултат от напредъка в цялостния процес на програмиране, както и на техническите консултации на ЕК.

 

Проектът на Споразумение и приложенията към него може да намерите тук.

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории