От началото на декември в община Хисаря работи Мобилен център за подкрепа и социално включване на лица в неравностойно положение. Той е финансиран по схема за безвъзмездна помощ BG05M9OP001-2.057- 0001 – C01 „Социално включване на представители на уязвимите групи на територията на Община Хисар” и се изпълнява от Сдружение Консултантско бюро Напредък 7 – организация с лиценз и регистрация в ДАЗД и АСП като доставчик на социални услуги.

Мобилният център е първата иновативна услуга в община Хисаря, която ще функционира в рамките на 1 година и ще подкрепи над 30 лица в риск, които имат нужда от консултиране, насочване и подкрепа за преодоляване на социалното изключване.

Услугите се предоставят мобилно /на терен/, като се осигуряват дежурства на социални работници в двата офиса както следва: всеки делничен ден от 08.00- 12.00 часа –  в Изнесено работно място на МЦ в с. Красново /офис в читалището/ и  от 13.00 – 17.00 часа в гр. Хисаря в НЧ Иван Вазов 1904 /офис до консултативен кабинет на ОбБППМН/.

Към момента поради въведената извънредна епидемиологична обстановка не се провежда групова работа с лицата, а индивидуалното консултиране се осъществява при спазване на всички изисквания. Екипът на услугата не допуска необезопасени контакти, разговори и консултиране с потребители, представители на институции, държавни и общински структури и др.

Дейностите, които се предоставят в Мобилния център са:

  • Предоставяне на индивидуални консултации и социална медиация
  • Социално консултиране относно права и достъп до обществени ресурси в здравната, социалната и образователната сфера
  • Повишаване на здравната култура и информираността относно социалните и здравните права
  • Придобиване на общи познания за функционирането на разричните институции и активиране на интереса към интегритет и пълноценно включване в обществения и социо – културен живот
  • Промоция на здравето
  • Развитие на умения за отстояване на позиция и подобряване на комуникативните умения при търсене на съдействие от институции и служби
  • Овладяване на умения в практичен аспект при боравене с административни документи и формулари
  • Екологично образование
  • Психологическо консутиране и подкрепа. Групова подкрепа към момента не се предоставя.

Източник: НАСО