В периода от 2 до 4 октомври 2019 г. се проведе първата работна среща по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания“, изпълняван от Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с държавните психиатрични болници в страната, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. В срещата участие взеха експерти от АСП, психиатри, психолози и социални работници от държавните психиатрични болници.

На срещата е обсъдено разработването на Методика за оценка и формуляр със специализирани критерии за оценка на потребностите на всички настанени в институциите и в болниците лица с психични разстройства и с умствена изостаналост.

С взаимодействието между социалните и здравните работници се цели изготвянето на качествени индивидуални оценки на потребностите и да се подпомогне процесът на развитие на иновативни междусекторни здравно-социални услуги и прилагането на интегриран подход при изграждането им.

Източник: АСП, 16.10.2019 г.