От 1 август Община Асеновград започна реализирането на проект за патронажна грижа по ОП „Развитие на човешките ресурси”. По проекта ще бъде осигурена грижа, в т. ч. здравно-социални услуги, психологическа подкрепа и консултиране, за 168 души – хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване.

Общата стойност на проекта е 412 009,28 лв., от които 350 207,89 лв. средства от ЕСФ и 61 801,39 лв. национално съфинансиране. Предвидено е Община Асеновград да осигури подходящи помещения, които да се ремонтират при необходимост, да се закупи автомобил и да бъде нает екип от специалисти, в т. ч. медицински сестри, домашни санитари, социални работници и психолози.

Източник: Община Асеновград, 22.08.2019 г.