04. 01. 21  г.

Европейската комисия /ЕК/ представи план за действие с цел подпомагане на социалнатa икономика в страните членки, като използва своя икономически потенциал за създаване на нови работни места. Предвижда се предприемане на действия в три области – създаване на подходящи условия за просперитет на социалната икономика, откриване на възможности за създаване и разрастване на организациите на социалната икономика и гаранции за признаването на социалната икономика и нейния потенциал.

Политическите и правните рамки са от ключово значение за създаването на подходяща среда за просперитета на социалната икономика. Сред тях са рамките за данъчното облагане, обществените поръчки и държавната помощ, които трябва да бъдат адаптирани към нуждите на социалната икономика.

За отстраняването на тези проблеми Комисията ще предложи през 2023 гадина препоръка на Съвета относно развитието на рамковите условия на социалната икономика. Ще бъдат публикувани насоки за държавите членки относно данъчните рамки за организациите на социалната икономика и ще улесни достъпа до насоки за държавната помощ. Планът за действие има за цел също така да подобри добрите практики в областта на социално отговорното възлагане на обществени поръчки и да насърчи насочването на социалната икономика извън границите на ЕС.

Структурите от социалната икономика следва да се възползват от подкрепа за развитие на предприятията, които да започнат и да развиват своята дейност, както и за да извършват преквалификация и повишаване на квалификацията на своите работници. За периода 2021—2027 година. Комисията се стреми да увеличи подкрепата си над прогнозните 2,5 милиарда евро, заделени за социалната икономика за периода 2014—2020 година.

Планът за действие има за цел социалната икономика да стане по-видима, като се подобри признаването на нейната дейност и потенциал. Комисията ще провежда комуникационни дейности, открояващи ролята и особеностите на социалната икономика. Освен това Комисията ще стартира проучване за събиране на качествени и количествени данни за развитието на социалната икономика в целия Европейски съюз.

Източник: Европейска комисия