Превенция на професионалните заболявания и трудовите злополуки в одобрена от правителството Национална програма по безопасност и здраве

Правителството прие Националната програма за 2014 г. по безопасност и здраве при работа. В документа са залегнали законодателни, организационно-технически, здравни и други превантивни мерки за осигуряване на здраве и безопасност на работното място. Целта е да се осигури благосъстояние при работа и качество на живот като се отчитат промените на работното място и възникването на нови професионални рискове.

Изпълнението на програмата ще допринесе за намаляване на степента на професионалните рискове и повишаване на защита на работещите, на размера на загубеното работно време в резултат на отсъствие от работа поради временна нетрудоспособност, на броя на лицата, напускащи предприятията поради лоша работна среда или преждевременно пенсиониране и неработоспособност, на средствата, изразходвани от работодателите за съдействие при завръщане на работа (консултации, обучение, приспособяване към работното място и др.), на загубеното производствено време, непроизведена продукция и неизвършени услуги като следствие от събитие, което завършва с травма, на осигурителната и застрахователната тежест и др.

Програмата отчита състоянието, тенденциите и основните предизвикателства пред политиката, които определят основните акценти в развитието на дейността по безопасност и здраве при работа през 2014 г.

Статистиката на НОИ за трудовите злополуки показва увеличаване на общия брой трудови злополуки през 2012 г. спрямо 2011 г. и намаляване през 2013 г. спрямо двете предходни години. През 2011 г. са регистрирани общо 2891 трудови злополуки, през 2012 г. – 3027 и през 2013 г. – 2768. Наблюдава се и намаляване на броя на смъртните случаи за периода от 116 на 92, както и при загубените календарни дни от трудови злополуки от 206 957 на 154 846. Като уязвима рискова група по отношение на трудовите злополуки се очертават работниците и служителите без професионален опит и трудов стаж.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Нов център за възрастни хора с деменция в Мамарчево

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории