16.07.21 г.
По Програма за храни и основно материално подпомагане за периода 2021 – 2027 ще бъдат подкрепени близо 600 000 хора. Програмата е насочена към преодоляване на материалните лишения, бедността и социалната изолация сред най-уязвимите групи в обществото. Най-малко веднъж годишно пакети с основни хранителни продукти и хигиенни материали ще получават повече от 530 000 хора с ниски доходи и в затруднена ситуация – хора с увреждания, възрастни, многодетни семейства, представители на малцинствени групи и др.

Програмата предвижда подкрепа и за деца от бедни и уязвими семейства. За повече от 10 000 новородени ще бъде осигурено материално подпомагане с най-необходимите бебешки продукти. Помощта е предназначена за деца от семейства с ниски доходи, деца в риск, както и за деца, настанени в приемни семейства, потребители на социални услуги, деца на майки, жертви на насилие и други.

За повече от 10 000 деца до 3-годишна възраст ще бъде осигурена пълноценна храна, а в допълнение за семействата им ще бъдат търсени устойчиви решения, за да се ограничи предаването на бедността между поколенията. Над 50 000 лица, които поради бедност и изолация не могат сами да осигуряват прехраната си, ще получават целогодишно топъл обяд.

Общият бюджет на Програмата за храни и основно материално подпомагане за периода 2021 – 2027 г. е 411 702 215 лв. Финансирането се осигурява от Европейски социален фонд + и националния бюджет.

Проектът на програмата е публикуван на портала за обществени консултации. Повече детайло може да откриете ТУК