На 25 март 2021 г., партньорите по проект IMAS II проведоха финалната среща онлайн. Те дискутираха последните новини около проекта и погледнаха назад към работата, която постигнаха заедно през последните две години и половина.

Дискусии и обратна връзка

Партньорите използваха финалната среща, за да представят и дискутират продуктите от последните дейности, в т. ч. обученията и изследването чрез участие с ученици с и без увреждания. Гледните точки и мнения на децата за подобряване на асистентската подкрепа и приобщаването в училище бяха събрани от три различни държави. Резултатите показаха, че социалните асистенти се възприемат като важни членове на училищата и класовете. Учениците изразиха мнение, че асистентите помагат на всички ученици в клас, не само на тези с увреждания, като изпълняват различни роли и задачи. Те основно подкрепят учениците при обучението, но също и при лични проблеми. Като цяло резултатите обръщат внимание на жизненоважната роля на асистентите във всеки аспект от образованието и изтъкват нуждата от специфично обучение и подготовка. Затова, по проект IMAS II се разработиха обучителни модели – Кутии на знанието, насочени към асистенти и обучители, които желаят да разширят практическите и теоретичните си знания относно приобщаващото образование и подкрепата на ученици със СОП в училище.

Кутии на знанието

Кутиите на знанието са разработени по специфични теми свързани с приобщаващото образование и специалните потребности. Модулите включват различни типове ресурси, както информация и практически стратегии за подкрепа на обучаеми с увреждания. Те обхващат пет специфични теми:

  • Право на образование на децата с увреждания
  • Взаимодействие и комуникация
  • Емоции и поведение
  • Физическо и сензорно увреждане
  • Познание и обучение

Можете да намерите тези модули, безплатно и след регистрация тук.

За да се оцени качеството на тези модули, асистенти и обучители, които преминаха Кутиите на знанието, бяха помолени за обратна връзка. Целта беше да се оцени дали потребителите намират модулите за изчерпателни и дали са в състояние да прилагат придобитите знания в работата си. Резултатите показаха, че асистентите не само са повишили своите знания и практическите си умения, но и се чувстват по-добре подготвени и квалифицирани в работата си.

 Разпространение

Срещата завърши с уъркшоп, на който партньорите обсъдиха резултатите от проекта и техните дейности за разпространение. Партньорите се гордеят с доброто сътрудничество и постигнатите резултати въпреки трудностите, наложени от Ковид-19. Партньорите ще продължат да промотират проекта и неговите резултати в международни и национални събития и ще информират за обучителните модули и тяхната значимост. Проектът IMAS II ще има свой уъркшоп по време на конференцията на EASPD за Приобщаващо образование, която ще се проведе на 5-6 май 2021 г. Тази сесия ще е добра възможност да се представят отличните резултати по проект IMAS II и да се адресира важността на обучението на персонала за приобщаване.

                                 

Програма на конференцията и линк към регистрация.

Повече информация за проект IMAS II