С промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, одобрени от правителството, получаването на месечни социални помощи се обвързва с редовното посещение на детска градина или училище.

Институциите ще получават информация и ще правят необходимата проверка на фактите и обстоятелствата за отпускане на помощта по служебен ред с цел да се облекчи административната тежест за гражданите, които кандидатстват за социално подпомагане.

Във връзка с преустановяването на дейността на Министерството на здравеопазването по издаването на разрешения за лечение в чужбина, закриването на „Фонд за лечение на деца“ и преминаването на съответните дейности към Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), считано от 1 април 2019 г., се актуализира механизмът за подпомагане на правоимащите лица за покриване на съответните дневни и квартирни разходи. С промяната се продължава установената дългогодишна практика тези хора да получават съответната финансова помощ от държавата, свързана с разрешаването на здравословен проблем – в случая вече от НЗОК и от Министерството на труда и социалната политика.

Източник: МТСП, 07.08.2019 г.