Започна изпълнението на проект „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” в гр. Поморие”, в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.12-0047-C0001 от 07.03.2014 г., финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., на обща стойност 293 518,72 лв.
Основната цел на проектното предложение е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца с умствена изостаналост, за деца с физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи на територията на страната.

С разкриването на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” ще се осигури възможност за предоставяне на комплексни социални услуги за общо 12 деца и младежи с умствена изостаналост и 2 деца нуждаещи се от спешно настаняване, на възраст от 3 до 18 години, в среда близка до семейната.
Децата и младежите ще получат необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот.

Организирането на живота и услугите са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. Дейностите по проекта следва да приключат най-късно до 31.10.2015 г.

 

Източник: http://burgasnews.com/

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

Коледен базар в Ловеч

Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Света Марина” навърши 14 години

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Нова лаборатория за образна диагностика заработи в МБАЛ-Хасково

ПОСЛЕДНИ

МТСП ще разработи дигитална платформа за превод от и на български жестов език

Българин завоюва златен медал на Световното първенство по лека атлетика за спортисти с интелектуални увреждания

Конференция „Българският жестов език не е за изпускане“

Ден на отворените врати по НПЗХУ

Категории