Четвърт милион – с помощ за отопление

Агенция са социално подпомагане (АСП) информира, че броят на подадените молби за целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г. е 303 878. Одобрените молби са 251 876, сочат окончателните данни.

 

Броят на подадените молби-декларации е с 37 424 повече в сравнение с миналата година. Увеличението е 12,3%. През миналия отоплителен сезон издадените заповеди за отпускане на помощта са били 210 711 броя, което показва увеличение с 41 165. Общият брой на отказите за отоплителен сезон 2013/2014 г. е 52 000, което е с 3 743 заповеди по-малко от предходния отоплителен сезон. Основна причина за отказите е доход над диференцирания минимален доход за отопление – 28 999 случая, което е 56 процента от общия брой откази.

 

Лицата, неизползвали по предназначение целевата помощ за отопление, се лишават от правото да получават такава и през следващия отоплителен сезон. В случаите на констатирана недобросъвестност получената социална помощ се възстановява заедно със законната лихва. На тези основания са санкционирани общо 291 лица и семейства,

 

За настоящия отоплителен сезон молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подаваха в дирекциите „Социално подпомагане“ от 1 юли до 31 октомври 2013 г. Размерът на целевата помощ за отоплителен сезон 2013/2014 се запази на 65,72 лева месечно. Предоставяната целева помощ за отопление е за период от 5 месеца от 1 ноември.2013 г. до 31 март 2014 г., като в молба-декларацията лицата и семействата заявяват вида на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Редът за изплащане на целевата помощ за електроенергия, твърдо гориво или природен газ е регламентиран по следния начин:

– за месеците ноември и декември – не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта;

– до 31 януари на следващата година – за месеците януари, февруари и март.

 

За лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия, целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца и се превежда ежемесечно в максимален размер по списък от дирекциите „Социално подпомагане“ на съответните топлофикационни дружества. През 2013 г. бяха изменени индивидуалните проценти за определяне на диференцирания минимален доход за отопление, с което се постигна увеличение на границата на достъп до целева помощ за отопление за всички групи лица и семейства в неравностойно положение в размер на 15 лева.


НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории