Агенция са социално подпомагане (АСП) информира, че броят на подадените молби за целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2013/2014 г. е 303 878. Одобрените молби са 251 876, сочат окончателните данни.

 

Броят на подадените молби-декларации е с 37 424 повече в сравнение с миналата година. Увеличението е 12,3%. През миналия отоплителен сезон издадените заповеди за отпускане на помощта са били 210 711 броя, което показва увеличение с 41 165. Общият брой на отказите за отоплителен сезон 2013/2014 г. е 52 000, което е с 3 743 заповеди по-малко от предходния отоплителен сезон. Основна причина за отказите е доход над диференцирания минимален доход за отопление – 28 999 случая, което е 56 процента от общия брой откази.

 

Лицата, неизползвали по предназначение целевата помощ за отопление, се лишават от правото да получават такава и през следващия отоплителен сезон. В случаите на констатирана недобросъвестност получената социална помощ се възстановява заедно със законната лихва. На тези основания са санкционирани общо 291 лица и семейства,

 

За настоящия отоплителен сезон молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление се подаваха в дирекциите „Социално подпомагане“ от 1 юли до 31 октомври 2013 г. Размерът на целевата помощ за отоплителен сезон 2013/2014 се запази на 65,72 лева месечно. Предоставяната целева помощ за отопление е за период от 5 месеца от 1 ноември.2013 г. до 31 март 2014 г., като в молба-декларацията лицата и семействата заявяват вида на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. Редът за изплащане на целевата помощ за електроенергия, твърдо гориво или природен газ е регламентиран по следния начин:

– за месеците ноември и декември – не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта;

– до 31 януари на следващата година – за месеците януари, февруари и март.

 

За лицата и семействата, които се отопляват с топлоенергия, целевата помощ се отпуска за период от 5 месеца и се превежда ежемесечно в максимален размер по списък от дирекциите „Социално подпомагане“ на съответните топлофикационни дружества. През 2013 г. бяха изменени индивидуалните проценти за определяне на диференцирания минимален доход за отопление, с което се постигна увеличение на границата на достъп до целева помощ за отопление за всички групи лица и семейства в неравностойно положение в размер на 15 лева.