В Държавен вестник (бр. 69 от 4.8.2020 г.) е обнародвано Постановление № 176/31.06.2020 г. на Министерския съвет, с което се одобряват допълнителни трансфери по бюджетите на общините за изпълнение на мярката за увеличение, считано от 1 август 2020 г., на стандартите по делегираните от държавата дейности за училищното и детското здравеопазване и здравните кабинети за достигане на определените по Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ размери на възнаграждения, както и на стандартите в социалната сфера (домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания, домове за резидентни услуги, дневни центрове за деца, центрове за настаняване от семеен тип и др.), в съответствие с обявения от правителството пакет от нови социално-икономически мерки до края на 2020 г. в общ размер 24 591 674 лв.

Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.

С ПМС № 176/31.06.2020 г. може да се запознаете ТУК.