Повишен контрол по обществените поръчки

Одитните органи са по-стриктни при съблюдаването на правилата за възлагане на обществени поръчки и повишават контрола по отношение на процедурите съгласно новите допълнения на Закона за обществените поръчки. Това съобщи Ръководителят на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) Моника Димитрова-Бийчър при откриване на обучение за бенефициенти по програмата. „Стараем се максимално да опростяваме процедурите и да улесняваме изпълнението на проектите от бенефициентите. В тяхна помощ извършваме предварителен контрол на поръчките за осигуряване на съответствие с нормативните изисквания и навременно коригиране на пропуските“, каза Моника Димитрова-Бийчър. Тя посъветва бенефициентите да изпълняват стриктно своите проекти, да избягват анексирането на проектите и да изпълнят в срок заложените дейности с оглед крайната дата за окончателни плащания по програмата – 31 октомври 2015 г.

В обучението за управление на проекти по ОПАК се включиха експерти на ниво централна и местна администрация. Те са представители на 26 нови бенефициента по програмата, които са сключили договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на последните два месеца, сред които Столична община, Патентно ведомство на Република България, Министерство на икономиката и енергетиката, Областна администрация Бургас и др.

Участниците бяха запознати със задълженията си относно изпълнението и документалното отчитане на проектите по ОПАК. Експерти от УО подробно разясниха важни аспекти от мониторинга и финансовото изпълнение като обърнаха внимание, че бенефициентите са длъжни да оказват съдействие на Управляващия орган, националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, които извършват проверки в изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство.

 

Източник: Структурните фондове на ЕС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории