Правителството одобри проекта на ОП „Региони в растеж”

Правителството одобри проекта на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Министърът на регионалното развитие и благоустройството получи мандат да изпрати окончателния вариант в Европейската комисия, като се очаква той да бъде одобрен в началото на м. юни 2015 г.

Програмата предвижда инвестиции в рамките на осем приоритетни оси, съдържащи съответни инвестиционни приоритети и индикативни дейности към тях, както следва:

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” с бюджет 840 млн. евро;
Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” с бюджет 106 млн. евро;
Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура” с бюджет 115 млн. евро;
Приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура” с бюджет 84 млн. евро;
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” с бюджет 51 млн. евро;
Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм” с бюджет 101 млн. евро;
Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура” с бюджет 194 млн. евро;
Приоритетна ос 8 „Техническа помощ” с бюджет 52 млн. евро.
Финансовата подкрепа по ОПРР 2014-2020 г. е териториално балансирана. Мерките за устойчиво и интегрирано градско развитие включват подкрепа за енергийна ефективност в жилищни и административни сгради, инвестиции за обновяване па градска среда и развитие на икономически зони, подобряване на социална, образователна, спортна и културна инфраструктура, както и развитие на интегриран градски транспорт в 39 големи и средни града в България.

Подкрепата за 28 малки града от националната полицентрична система ще се осъществява чрез мерки за енергийна ефективност в жилищни и публични сгради. Изпълнението на секторните политики и инвестициите в съответния сектор ще бъдат подкрепени със средства от хоризонталните приоритетни оси.

Оперативната програма ще осигури близо 1,54 млрд. евро (европейско и национално финансиране) за подобряване на социално-икономическото и териториално развитие, генериране на растеж и заетост в българските региони.

 

Източник: Министерски съвет

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории