През изминалата седмица се проведе събитие за представяне на резултатите от изследване за здравето, стареенето и пенсионирането в Европа – SHARE, в което взе участие и заместник-министърът на труда и социалната Султанка Петрова.

Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа (SHARE) е мултидисциплинарно и включва международна панелна база данни за здравето, социално-икономическия статус, социалните и семейни мрежи на повече от 140 000 лица на възраст 50 или повече години (около 380 000 интервюта). То обхваща 27 европейски държави и Израел. В България е проведено за първи път през 2017 г. и се координира от екипа на Института за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН).

Събраните данни могат да се използват както от изследователи, така и от политически анализатори и чрез тях могат да се наблюдават процеси и тенденции, което да послужи при разработването на конкретни мерки и публични политики. SHARE позволява сравнения по държави и дава емпирични данни по редица теми в областта на икономиката, здравеопазването, социалните дейности, по въпроси, свързани с пенсионирането, активния живот на възрастните хора и грижите в края на живота.

В семинара са участвали д-р Екатерина Маркова и д-р Габриела Йорданова от ИИОЗ с презентация „Преходът от заетост към пенсиониране, анализ на данни от SHARE, 7 вълна”, която представя данните от 2017 г. Разгледани са теорията и методологията на изследването, профилът на анализираните данни, преходът от заетост към пенсиониране, качество на живот и плановете за ранно пенсиониране. Експертите са направили и сравнителен анализ със ситуацията в съседните държави Румъния и Гърция по отношение на трудоспособната възраст, личната самооценка на здравето, здравния статус, плановете за ранно пенсиониране, профила на заетите, планиращи ранно пенсиониране, както и други показатели, като категоричното им заключение е, че значителните разлики между държавите са сериозно предизвикателство към политиките на ниво ЕС и регионалните политики за развитие.

Повече за Изследването на здравето, стареенето и пенсионирането в Европа може да научите тук.

Източник: МТСП, 07.11.2019 г.; сп. Българска наука; SHARE