Изискване за цялостна електронизация на регистъра БУЛСТАТ се съдържа в законопроект на правителството, който ще бъде предложен на Народното събрание за приемане. В него се предвижда водене на дело в електронна форма за всеки регистриран субект, в което ще се съдържат и документите, въз основа на които е извършена и регистрацията му.

Законопроектът е изготвен в изпълнение на правителствения план за намаляване на административната тежест от законодателството, което съдържа национални и транспонирани европейски изисквания.

Въвежда се задължение за държавните органи, органите на местното самоуправление, организациите, предоставящи публични услуги, вкл. банките, да проверяват служебно вписаните обстоятелства за конкретното лице и да не изискват писмени справки или удостоверения.

Регламентира се изцяло ново производство, което ще се развива пред регистър БУЛСТАТ. То ще позволява приемането от регистъра на заявления и искания, подавани по електронен път. Разписва се редът за тяхното разглеждане от служителите на регистъра и предметните предели на проверката, което ще се извършва по подаденото заявление и документите към него. В резултат на предложените изменения, в регистъра ще могат да се подават заявления 24 часа, седем дни в седмицата, а разглеждането им ще се извършва в еднодневен срок.

Въвежда се възможност за обжалване на отказите за вписване в регистъра по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С предлаганите изменения се регламентира и публичният достъп до регистър БУЛСТАТ. Посредством интернет той ще бъде изцяло безплатен, като единствено за извършваните от служител на агенцията писмени справки и издаваните удостоверения ще се дължи регламентираната държавна такса.

Практическото реализиране на промените няма да въздейства на държавния бюджет, тъй като финансирането им се осъществява по ОП „Административен капацитет”.

Очаква се законът да влезе в сила от началото на 2016 година.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории