За 2020 г. са предвидени 30 милиона лева повече за делегираните бюджети на общините, които предоставят социални услуги.

В допълнителните средства е включено и планираното 10-процентно увеличение на доходите на персонала. Завишението на стандартите за издръжка ще бъде диференцирано.
Според предложението за догодина държавният стандарт за издръжка на специализираните социални услуги ще се повиши с 10%, за услугите, предоставени в общността, средното увеличение ще е 14%, а за центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи – 20 на сто.

Стандартите за защитени жилища за хора с увреждания и за центрове за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания се увеличават с 15%, а тези за дневните центрове за деца или пълнолетни с увреждания са завишени с 10 на сто.

Предвидено е и увеличение с 8% на стандартите за центровете за временно настаняване и за обществена подкрепа; за наблюдавано и преходно жилище, дневни центрове за стари хора; центрове за социална рехабилитация и интеграция, звено „Майка и бебе“; центрове за работа с деца на улицата и приютите.

Източник: БНР, 26.10.2019 г