Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ прекратява кандидатстването по процедурата BG05M9OP001-4.004 „Транснационални партньорства“. Причината за прекратяване на операцията е разрастващата се пандемия от COVID-19 в световен мащаб. По операция „Транснационални партньорства“ кандидатите задължително трябваше да са в партньорство с поне една организация от друга страна – членка на Европейския съюз. Поради увеличаващата се заболеваемост от коронавируса, дейностите по обмен и въвеждане на социални иновации и добри практики е невъзможно да бъдат реализирани в настоящия момент.

Средствата от процедурата се пренасочват към мерки в подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта на работници и служители в условията на негативните икономически последици, произтичащи от ограничителните мерки срещу разпространението на COVID-19.

До момента по ОПРЧР са реализирани две процедури, насърчаващи обмена на иновативни практики с участие на партньори от Европейския съюз. По операция „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ са реализирани 85 договора на обща стойност над 15 млн. лв. По процедурата са идентифицирани 248 иновативни практики и са трансферирани 183 иновативни практики. По координираната процедура BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“, която все още е в етап на изпълнение, са сключени 25 договора на обща стойност близо 4,4 млн. лв. До момента са идентифицирани 29 иновативни практики и е планирано трансферирането на 60 иновативни практики. В новия програмен период 2021-2027 г. се програмират възможности за реализация на социалните иновации чрез ползване на европейския опит в тази сфера.

Източник: ЕСФ, ОПРЧР, 24.04.2020 г.