През 2016, както и в предходните години, в България продължават процесите на намаляване и застаряване на населението, задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението, намалява броят на живородените деца и коефициентът на обща раждаемост. Това отчетоха на пресконференция днес от Националния статистически институт. През 2016 г. в страната са регистрирани 64 984 живородени деца и в сравнение с предходната година броят им намалява с 966 деца.

Към 31 декември 2016 г. населението на България е 7 101 859, което представлява 1,4 на сто от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2015 г. то намалява с 51 925 души. Тенденцията е до 2020 г. населението на страната да падне под 7 млн. души, прогнозират статистиците. Разпределението мъже – жени е 48,6 на сто срещу – 51,4 на сто, с малък превес на жените. Това означава, че на 1000 мъже се падат по 1059 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 53 години. Най-голям дял на възрастното население има в областите Видин, Габрово, Кюстендил и Ловеч, а най-много млади хора живеят – в София и Варна – около 17-18 на сто.

Населението в трудоспособна възраст към 31 декември 2016 г. е 4,3 млн. души, или 60,6 на сто.

От НСИ отчетоха още намаляване на броя на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, както и на детската смъртност. Демографската статистика сочи още намаляване и при броя на сключените бракове, за сметка на увеличаващите се бракоразводи. Положителна тенденция е увеличаващата се средна продължителност на живота.

Броят на починалите хора през 2016 г. е 107 580 души, а коефициентът на обща смъртност – 15,1 на сто. Спрямо предходната година този брой намалява с 2 537 случая.

С население над 100 000 души са едва 6 града в страната – София / 1 236 047/, Пловдив /343 424/, Варна /335 177/, Бургас /202 766/, Русе /144 936/ и Стара Загора / 136 781/. В тях живеят 33,8 на сто от населението на страната.

Близо половината от населението – 49,9 на сто живее в Югозападния и Южния централен район, а най-малък по брой на население е Северозападния район – с едва 770 хил. души, или 10,8 на сто от населението. Най-малката по брой насление е област Видин, в която живеят 88 867 души, или 1,3 от населението на страната.

Само една област – София, увеличава населението си през 2016 г. спрямо 2015 г. – с близо 0,3 на сто. При всички останали области има намаление, като най-голямо е то във Видин и Кюстендил – с над 2,5 на сто. Неравномерно е разпределението и по общини, като се следва същата тенденция – на най-голям брой в Столична община – 1 323 737 души, следвана от Варна и Пловдив. Най-малката община по население е Трекляно – 835 души.

През 2016 г. в страната са регистрирани 65 446 родени деца, като живородените са 99, 3 на сто. В сравнение с предходната година този брой е намалял с 966 деца. Трайна е тенденцията за увеличаване на извънбрачните раждания – от 18,5 през 1992 – до близо 60,0 на сто през 2013 г. През 2016 г. броят на извънбрачните раждания е 38 440 или 58, 7 на сто от всички раждания.

През 2016 г. във вътрешната миграция са участвали 96 014 лица, като най-голямо териториално движение има по направлението град – град – 44,4 на сто, следвано от село – град -24, 7 на сто и град – село – 21, 5 на сто. От преселващите се в страната за ново местоживеене най-голям брой са избрали област София – 18 397/.

През миналата година 30 570 души са променили настоящия си адрес от страната в чужбина, като 50,4 на сто от тях са мъже. Всеки втори емигрант е от 20 до 39 години, а най-предпочитани дестинации са Германия, Великобритания и Испания.

През 2016 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната ни е намаляло с 42 596 души.

Източник: БТА, 12 април 2017 г.