През учебната 2015/2016 година 16 400 ученици са напуснали общообразователните училища, от които 14 300 в основното образование, сочат данни на Националния статистически институт, публикувани в четвъртък.

Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 7 400 или 45 %, с което се затвърждава тенденцията от последните няколко години най-много деца да напускат училище заради трудова миграция на родителите.

Като втора причина за напускане се запазват „семейни причини“ – 5 800 деца или 35.6%, като в това число влизат и децата, които не посещават училище поради бедност, невъзможност да пътуват и др. Напускащите училище поради нежелание да учат са 10.5%.

За сравнение през учебната 2013/2014 година 13 800 ученици са напуснали общообразователните училища, като 11 800 деца са напуснали основното образование.

През 2016 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 47 800 деца, а средно образование – 24 400 души.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I – IV), е 83.1%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език – 91.3%.

Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2016/2017 година са 47.9 хил., или с 2.6 хил. повече в сравнение с предходната година. В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.0% от общия брой на учителите.

Източник: Медиапул, 27 април 2017

Снимка: БНР