Агенцията за социално подпомагане (АСП) сключи споразумения за партньорство със 158 общини партньори по проекта „Приеми ме 2015“, като по този начин действието на проекта се удължава с една година, считано от 01.01.2021 г.

В споразуменията са отразени промени, касаещи разходите, пряко свързани с дейностите по проекта, като: необходимите средства за месечни възнаграждения на професионалните приемни родители и средства за месечен бюджет за издръжка на деца, настанени в доброволни и професионални приемни семейства, съобразно възрастта (в т.ч. добавка за деца с увреждания), от началото на 2021 г. ще се осигуряват от държавния бюджет по програма „Подкрепа на децата и семействата“, като част от бюджета на АСП.

Допустими по проекта са следните разходи: средства за пътни разходи на приемните семейства, за участия в обучения, супервизии и/или други форми на подкрепа за отглеждане на детето/децата, организирани извън населеното място по местоживеене; средства за пътни разходи на членовете на областните екипи по приемна грижа (ОЕПГ), свързани с проучване и наблюдение на приемните семейства и участие в обучения; средства за възнаграждения на администратор, счетоводител, оперативен счетоводител; средства за възнаграждения на ОЕПГ (началник екип и социални работници). Актуализирани са месечните възнаграждения на всеки от членовете на ОЕПГ.

Според актуалните данни на Националния екип за организация и управление на проекта „Приеми ме 2015“ децата, отглеждани в приемните семейства по проекта в 147 общини партньори, са 1 759.Утвърдените приемни семейства с местоживеене и с доставчик на услугата община, са 1960 (професионални – 1 957; доброволни – 3).

Работата и взаимодействието на екипите по приемна грижа, приемните родители, изпълнителите по външните договори за обучение и супервизия и другите, ангажирани по конкретните случаи лица, ще се съобразят с въведените в страната противоепидемични мерки и с конкретните изисквания, наложени по места.

Източник: АСП