Приемната грижа дава сигурна среда за деца в риск

Социалната услуга „Приемна грижа“ дава възможност на много деца в риск или отглеждани в специализирани институции да се отглеждат в сигурна среда, близка до семейната. Приемната грижа осигурява подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и води до превенция на институционализацията на децата в страната. Кандидатите за приемни семейства трябва да отговарят на определени критерии, за да бъдат одобрени и утвърдени. След подаване на заявление и набор от документи към съответния доставчик на услугата стартира проучване и оценка на кандидатите. Част от процеса на оценяване на кандидатите за приемно семейство е тяхното обучение – базово за доброволните и допълнително специализирано обучение за професионалните.

Кандидатът за приемен родител трябва да е готов да приеме в семейството си дете и да полага грижи за него за определен период от време в зависимост от потребностите на детето, както и от своите възможности.

Независимо от целта на настаняването на дете в приемно семейство, то трябва да се разглежда като временна мярка за закрила на детето.

При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави преценка за:

Възможността на семейството да осигури материални условия за отглеждане и развитие на детето, включително и лично пространство за детето в жилището – базови потребности от храна, грижи за здравето и образованието на детето, условия за емоционалното развитие на детето;
Личните качества на кандидатите за предоставяне на приемна грижа по отглеждане и възпитание на дете;
Мотивацията на кандидатите да предоставят приемна грижа за дете – да не противоречи на интересите на детето ;
Кандидатите трябва да са подкрепени в решението си от близки и приятели, които не се противопоставят на настаняването на дете в семейството.
Предвид значимостта на приемната грижа за децата на България през последните години се отбелязва тенденция на напредък в развитието й, което е в резултат от съвместните усилия на всички работещи по приемна грижа – държавни институции, НПО и приемни семейства.

С последните нормативни промени се прецизира и усъвършенства социалната услуга „приемна грижа“, което доведе до повишаване на нейния обхват и качество.

Показател за напредъка на приемната грижа са и следните данни:

Общ брой подадени заявления към 31.03.2014 г.- 3271;

От тях: 1777 подадени по Проект „И аз имам семейство“

Общ брой вписани в регистъра и приемни семейства към 31.03.2014 г.- 2074;

От тях: утвърдени по проекта – 997 приемни семейства

Общ брой настанени деца към 31.03.2014 г. – 2110;

От тях: настанени по проекта – 1209 деца

В изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за нейното изпълнение, проектът успешно изпълнява основната си заложена цел, а именно да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.

 

Източник: АСП

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Публикуван за обществено обсъждане е проект на Закон за българския жестов език

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории