Приет е Годишният доклад за състоянието на младежта

Правителството одобри и предлага на Народното събрание да приеме Годишния доклад за състоянието на младежта за 2013 г. Целта на документа е да се представи информация за състоянието на младежта в страната и за предприетите мерки от институциите в изпълнение на държавната младежка политика. Под формата на конкретни индикатори са описани статусът и постигнатите резултати по отношение насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, на здравословния начин на живот, подобряване на достъпа им до информация и качествени услуги, превенцията на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение, повишаването на гражданската активност, развитието на младежкото доброволчество, развитието на младите хора в малките населени места и селските райони, на международния и междукултурния диалог, повишаването на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
Докладът е изготвен на основата на обобщена информация от всички институции, чиято дейност има отношение към живота на младите хора в страната, както и от общините в България. За нуждите му е реализирано и национално представително социологическо проучване на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната”. То е осъществено от агенция ЕСТАТ по поръчка на Министерството на младежта и спорта.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Светла Григорова, която работи, за да дарява надежда на хората в нужда 

Община Кюстендил набира служители и потребители за Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Закрива се домът за деца, лишени от родителски грижи „Таню Войвода“ в Асеновград

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории