Правителството прие плана за 2015 г. за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020). Одобрен бе и отчет на Плана за изпълнение на стратегията за 2014 година.

Мерките, заложени в Националната стратегия за младежта, са насочени към осигуряване на по-високо качество на живот на младите хора в България. В плана са включени мерки за насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите, подобряване на достъпа им до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение, развитие на доброволчеството, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, на междукултурния и международен диалог, повишаване на ролята им в превенцията на престъпността.

Одобреният отчет на плана за изпълнение на стратегията за 2014 година показва, че дейността на институциите се е концентрирала в мерки и дейности, насочени към актуалните социално-икономически проблеми на младежта в страната, например младежката безработица. Обхванати са по-голям брой млади хора в изпълнението на приоритет I „Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора в страната“ – 713 150 включени младежи, при планиран брой 467 392.

По отношение на мерките, свързани с превенцията на престъпността сред младите, са реализирани по-голям брой инициативи и кампании в подкрепа на младежкото развитие. Предприети са действия за социална реинтеграция на млади правонарушители, проведени са множество лекции и беседи в училищата, организирани са програми за пътна безопасност, в които са включени и обхванати общо 225 232 младежи, при планиран брой 196 809.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории