На редовното си заседание на 04.11.2020 г. Правителството на Република България прие Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги (ЗСУ) и промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП). 

С приетия Правилник към ЗСУ се регламентира редът за насочване за ползване на социални услуги, както и за изготвяне и актуализиране на индивидуалната оценка на потребностите и на индивидуалния план за подкрепа. Определено е минималното съдържание на договора за ползване на социални услуги, условията за неговото прекратяване и продължаване. Урежда се редът за сътрудничество и координация между доставчиците на социални услуги, когато лицето ползва социални услуги от различни доставчици, както и координацията при подкрепа от различни системи. Определят се условията и редът за ползване на заместваща грижа.

С правилника за прилагане на Закона за социалните услуги се определят елементите на разходите, които формират размерите на стандартите за делегираните от държавата дейности за различните социални услуги, както и начинът за формиране на размера на таксите за ползване на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет. Уреждат се случаите, в които лицата не заплащат такса за ползване на социална услуга в пълен размер, както и социалните услуги, за които не се заплаща пълен размер на таксата. Регламентира се и редът за създаване, промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги и стъпките за предварително одобрение от Агенцията за социално подпомагане за създаване на социални услуги. С правилника се определя и редът за провеждането на конкурсите за възлагане на социални услуги, договорите за възлагане, оценката на тяхното изпълнение и други.

Всички лица, които досега ползват финансирани от държавния бюджет социални услуги, ще могат да продължат да ползват същите услуги, независимо от настоящия им адрес. Предвидено е и, че до приемането на новите стандарти за финансиране (за 2022 г.) насочването за ползване на финансирани от държавния бюджет социални услуги ще се извършва от дирекциите „Социално подпомагане“, като само за ползването на асистентската подкрепа насочването ще бъде от общините.

На същото заседание Правителството прие и промени в Устройствения правилник на Агенцията за социално подпомагане (АСП) в съответствие с въведената нова правна рамка в областта на социалните услуги и на мрежовата и информационната сигурност.

С предвидените промени се прецизират функциите на изпълнителния директор на агенцията и се осъществяват изменения в зоните на функционална отговорност на специализираната администрация в съответствие със Закона за социалните услуги и Закона за личната помощ.

С цел осигуряване на сигурността на използваните от агенцията мрежи и информационни системи се създава длъжност „служител по мрежова и информационна сигурност“ на пряко подчинение на изпълнителния директор на АСП и се определят неговите функции.

С оглед промените в зоните на функционална отговорност на Инспектората, произтичащи от въведената нова правна рамка в областта на социалните услуги, неговата численост се увеличава с три щатни бройки. Осигуряването на четирите щатни бройки ще се осъществи чрез вътрешна реорганизация в рамките на Агенцията за социално подпомагане и няма да доведе до промяна в съществуващата щатна численост на агенцията.

Източник: Пресслужба на МС