Приета е стратегията за електронно правосъдие

Правителството прие Стратегия за въвеждане на електронно управление в сектор „Правосъдие” и на електронно правосъдие (2014-2020 г.). Нейната основна цел е да се повиши ефективността в областта на правосъдието чрез използване на електронни документи не само от органите на съдебната власт, но и от всички органи в сектора, както и при взаимодействието им с други администрации, организации, с гражданите и с бизнеса.

Изпълнението на стратегията ще осигури достъпност, която да позволи заявяване на услуга от отдалечено място, без да е необходимо да се изразходват време и средства за подаване на заявлението на място или по пощата; прозрачност, чрез която ще се предостави възможност за следене на движението на преписки и дела в реално време; еднократно събиране на данните от заявителя, като се използват и събраните вече данни от друг административен орган; защита на личните данни; повишаване на бързината и качеството на административното обслужване; улеснен достъп до обществена информация.

За повишаване на ефективността и упражняване на контрол по отношение на изпълнението на целите на Концепцията за електронно правосъдие и на приетата днес Стратегия ще бъде създаден Междуведомствен съвет за електронно правосъдие, сформиран от представители на Министерството на правосъдието и Висшия съдебен съвет.

 

Източник: МС

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Центровете за настаняване от семеен тип в Шумен отварят врати през септември

Възстановена е дейността на Дневен център за деца с увреждания, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Добрич

Пациентски информационен център за онкоболни отвори врати в Бургас

Започна работа Център за деца с увреждания в Перник

ИКТ технологии за деца с увреждания вече стават достъпни и у нас

Повишаване на линията на бедност води до по-голям обхват на социалната закрила за уязвимите групи

ПОСЛЕДНИ

Агенцията по заетостта започва приемане на заявления за предоставяне на ваучери за обучения за дигитални умения

Фотоизложбата „Огледала на обичта! За любовта от първо лице“

Предложение за облекчения за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хора с увреждания

Участие на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика

Категории