Проектът „Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип“ ще продължи да се изпълнява до края на месец октомври. Това съобщи секретарят на общината и ръководител на проекта Нели Добрева, която отчете пред представители на социални, здравни и образователни институции дейностите по проекта.

Той се явява продължение или втора фаза на изпълнявания от бенефициента – община Разград проект „Изграждане на подходяща и ефективна социална инфраструктура за деца и младежи с увреждания в Разград“, който бе реализиран по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.

Целевите групи по него са деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции за деца с умствена изостаналост и за деца с физически увреждания и в домовете за медико-социални грижи за деца; деца и младежи с увреждания, настанени в домове за деца, лишени от родителска грижа; деца с увреждания в общността; семейства на деца (вкл. на деца и младежи с увреждания); персонал, ангажиран в социалните услуги.

Общата цел на проекта е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез развитие на социалните услуги от резидентен тип в община Разград.

По проекта в Разград се предоставят резидентните социални услуги – два Центъра за настаняване от семеет тип за деца и младежи с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. В момента там се полагат грижи за 14 деца и 8 младежи с увреждания, и 6 деца без увреждания. Назначен е и персонал от 31 души, като дейността на екипа се подкрепя от психолог, лекар-психиатър и клиничен психолог.

 

Източник: Топновини

НАЙ-ЧЕТЕНИ

Боряна Пунчева: Изкуство не се прави с трабант и панелка

Длъжността „Държавен експерт“ ще се заема само от служители в специализираната администрация

„Ангелски гледки“ за деца в нужда

България подготвя законодателна промяна за насърчаване на социалната икономика

Коледен базар в Ловеч

Приемат документи за лични асистенти в община Сливен

ПОСЛЕДНИ

Социална градина „Грижовник“ отвори врати в Бургас

Първо заседание на Консултативен експертен съвет по проект на АСП

Обявен прием на проекти за финансиране по НПЗХУ

Годишен доклад на Омбудсмана на Република България

Категории