28 обучения на служители от Регионални дирекции и дирекции „Социално подпомагане“ на общинско ниво от 8 гранични области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра и Добрич и 20 обучения на местно ниво се провеждат в изпълнение на дейностите по проект „Механизъм на трансгранично сътрудничество в областта на социалното подпомагане на мултирегионално равнище Румъния – България“ по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г. Проектът се изпълнява в партньорство между децентрализираните органи на българската Агенция за социално подпомагане (АСП) и румънската Национална агенция за плащания и социална инспекция (ANPIS) на ниво трансграничен район, обхващащ 7 области в Румъния и 8 области в България.

В рамките на Проекта се предвижда и разработването на съвместна нормативна уредба и методологии, които да продължат добрите практики, установени в България и Румъния.

Източник: АСП, 16.09.2019 г.