Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания бе публикуван на интернет страницата за обществени консултации strategy.bg.  Предлаганата нормативна промяна на Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания ще доведе до:

– Прецизиране на съществуващите разпоредби за привеждане в съответствие с извършени изменения и допълнения на Закона за хората с увреждания, в сила от 1 януари 2021 г., с оглед правилното правоприлагане, което е изключително важно от гледна точка на законността.

– Създаване на необходимите управленски и организационни предпоставки за осигуряване на предоставяната от държавата социално-икономическа подкрепа за хората с увреждания.

– Постигане на необходимата координация на органите, имащи отношение към реализацията на правата на хората с увреждания на национално и местно равнище.

Основната цел, която се постига с приемането на предложената промяна е синхронизация на действащата правна уредба и повишаване на ефективността при реализацията на политиката в областта за правата на хората с увреждания.

Очакват се положителни въздействия за заинтересованите страни, посредством създаване на адекватна подзаконова нормативна рамка за защита на правата на хората с увреждания при оптимален ред и ясни процедури.

Повече информация може да намерите ТУК