28.03.22 г.

Министерството на труда и социалната политика представи за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане. Срокът за консултацията е до 21 април, като проектът е придружен с мотиви и доклад за изготвена предварителна оценка на въздействието. Измененията предвиждат подобряване на обмена до данни и регистри на служителите в системата на социалното подпомагане, както и облекчаване на някои рестриктивни санкционни разпоредби, свиващи достъпа до месечни помощи. Основната цел на проекта е разширяване на обхвата на подпомагането и увеличаване на размера на подкрепата. За постигането на тази цел министерството предлага базата за определяне на помощите да бъде линията на бедност за съответната година, определена с постановление на Министерския съвет, вместо т.нар. гарантиран минимален доход.

В последните години Европейската комисия (ЕК) в рамките на специфичните препоръки към България акцентираше върху подобряването на обхвата и адекватността на схемите за минимален доход. Изпълнението на тези препоръки беше поставено и като задължително условие за стартиране на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). От друга страна, базирането на системата за социално подпомагане върху гарантирания минимален доход (ГМД) не позволява необходимата гъвкавост за адекватно отразяване на промените в средата, така че да се постигне по-висока ефективност на подпомагането за хората, изпаднали в критична ситуация.

Настъпилите промени в информационната среда и необходимостта от осигуряване на адекватна защита на личните данни и условия за преминаване към електронно управление налагат и съответните допълнения в ЗСП. С цел прецизиране на съответни разпоредби и за да се гарантира еднозначно разбиране и прилагане на разпоредбите на Закона, се налага прецизиране на текстовете, които имат пряко отношение по процедурите, свързани с подпомагането.

С предлаганите промени действащата нормативна уредба ще се приведе в съответствие със заложените общи европейски приоритети в областта на социалната закрила и борбата с бедността. Така България ще изпълни своя ангажимент като държава-членка на ЕС. От друга страна, с обвързването на системата за социално подпомагане с линията на бедност ще се изпълнят препоръките на ЕК и условията за активиране на ПВУ, свързани със схемите за минимален доход. Също така ще се създадат необходимите условия за оптимизиране на системата за социално подпомагане, както технологично, така и по отношение на постигането на по-висока ефективност – разширяване на обхвата на подпомаганите лица и семейства и увеличаване на размера на помощите.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане