02.04. 2021 г.

Неправителствени организации могат да кандидатстват по финансирания от Европейския съюз двугодишен проект Global Exchange on Society (GERIS). Целта на проекта е да допринесе за социалното приобщаване и устойчивостта на обществата чрез създаване на международна инициатива, улесняваща глобалния диалог, свързан с многообразието, съвместното съществуване и социалното приобщаване. Ще бъде създадена мрежа от представители на НПО от целия свят, които работят по теми, свързани със защитата и насърчаването на свободата на религия или вяра, като те ще имат възможност да споделят своя опит и най-добри практики относно социалното приобщаване в разнообразен религиозен контекст.

Предвидено е провеждането на семинари/обучения, така че участниците в проекта да придобият нови умения, да разширят познанията си и да достигнат до по-голяма аудитория в бъдещата си работа. Срещите ще бъдат осъществени както в присъствен формат (в Белгия, Босна и Херцеговина, Индонезия, Мароко, Р Южна Африка, САЩ), така и посредством видеоконферентна връзка. Срокът за кандидатстване е 6 април 2021 г.

Темите, които ще бъдат дискутирани в рамките на проекта включват обсъждане на:

  • Предизвикателството да живеем заедно в един глобален и многообразен свят;
  • Положителен опит от съвместно съществуване и приобщаване;
  • Насърчаване на плурализма и зачитането на многообразието чрез образование;
  • Предизвикателствата, пред които са изправени малцинствата;
  • Активно гражданство, принадлежност и идентичност;
  • Подкрепа на процесите на помирение и преходното правосъдие.

 

Източник: МТСП