14. 10. 21 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) информира за служебно изменение на критериите за подбор на операция „Услуги за ранно детско развитие“, по която допустими бенефициенти са общини на територията на Република България, получили финансиране в рамките на Проекта за социално включване, финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие /Световна банка/.

Промените са както следва:

  • Удължава се продължителността по изпълнение от 2021 до 31.12.2022г.;
  • Увеличава се бюджета с 8 264 000 лв. като общия бюджет на процедурата ще бъде 71 085 000 лв.;
  • Броят на доставчици на услуги за социално включване се намалява от 65 на 61 спрямо броя на сключените договори;
  • Увеличева се броят деца, получили подкрепа чрез услугите – от 48 000 на 54 300, като това увеличение е пропорционално на срока на удължаване и допълнителен бюджет.

Поради отлагането на срока за приемане на Националната карта на социалните услуги и обвързването му с преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г., новият ред за финансиране на социалните услуги не може да бъде приложен през 2022 г.

Вследствие на направени икономии по договорите в изпълнение по ОПРЧР 2014- 2020, е установено, че е наличен необходимият ресурс за удължаване на договори до 31.12.2022 г., а именно 8 264 000 лв. или общия бюджет на процедурата ще бъде 71 085 000 лв.

Индикаторът за резултат „Брой доставчици на услуги за социално включване“ се намалява съобразно информация за договорите в процес на изпълнение. Индикаторът за резултат „Брой деца, получили подкрепа чрез услугите“ е увеличен пропорционално на увеличения бюджет.

Източник: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“