01.04.2021 г.

Началото на програма „Еразъм+“ за периода 2021-2027 г. бе поставено на 25 март в Брюксел с публикуването на първата работна програма за 2021 г. На пресконференция в Европейската комисия еврокомисар Мария Габриел посочи, че освен предвидените за програмата над 26 млрд. евро се добавят и близо 2.2 млрд. евро по анкикризисния пакет DiscoverEU. Това е почти два пъти повече от бюджета за предходния период (€14.7 млрд. за 2014-2020 г.).

„Еразъм+“ за новия програмен период е и с разширен обхват – за първи път обхваща студенти от първи курс и докторанти. Тя ще бъде и по-отворена към международно сътрудничество с трети държави, като ще обхваща и секторите на спорта и професионалното обучение.

След приемането на годишната работна програма днес бяха публикувани и първите покани за представяне на предложения в рамките на „Еразъм+“. Всяка публична или частна организация, която работи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, може да кандидатства за финансиране с помощта на националните агенции по „Еразъм+“ във всички държави от ЕС, както и в страните извън Съюза, асоциирани към програмата.

Новата програма „Еразъм+“ предоставя възможности за периоди на обучение в чужбина, стажове, чиракуване и обмен на персонал във всички области на образованието, обучението, младежта и спорта. Програмата е отворена за ученици, студенти, учащи в професионални училища, възрастни учащи, участници в младежки обмен, младежки работници и спортни треньори.

Освен за мобилност, за която са предвидени 70 % от бюджета, средствата по „Еразъм+“ ще се използват и за проекти за трансгранично сътрудничество. Те могат да бъдат между висши учебни заведения (например Инициативата за мрежи от европейски университети), училища, институти за подготовка и обучение на учители (напр. Академията за учители по „Еразъм+“), центрове за обучение на възрастни, младежки и спортни организации, доставчици на професионално образование и обучение (напр. центрове за високи постижения в областта на професионалното образование) и други участници в сферата на образованието.

Източник: Европейска комисия