Програма „Европа“ 2022 е отворена за кандидатстване до 17 ч. на 03.06.2022 г.

Пълен пакет документи за кандидатстване можете да намерите тук

Максимално финансиране по проект – 15 000 лв.

Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат български юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

  • регистрирани са по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  • имат седалище на територията на Столична община.

 

Приоритетни области за 2022 са:

Приоритетна област 1: Подпомагане на партньорството между структурите на гражданското общество и органите на местната власт при създаване и прилагане на иновативни европейски политики и добри практики, насочени към качеството на живот в столицата.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
въвеждане и популяризиране на иновативни добри европейски практики, насочени към развитие на демократичните процеси, повишаване на демократичната култура и гражданска осведоменост, отбелязване на Европейската година на младежта, повишаване на медийната грамотност, насърчаване на здравословен начин на живот за всички, и преодоляване на негативните последствия върху обществото от пандемията от Ковид-19;
усъвършенстване на механизмите за осъществяване на европейски публични политики на местно ниво, водещи към повишаване качеството на живот с фокус екология и акцент качеството на въздуха и към повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и климатичните промени;
мотивиране на взаимоотношенията между местната власт и гражданския сектор за съвместни инициативи и въвеждане на иновативни добри практики и решения с цел постигане на положителен ефект от целите на „Зелената сделка“ върху обществения живот, освен върху екологията.

Приоритетна област 2: Развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
подкрепа за създаването на иновативни и устойчиви общински политики, модели и решения за социализиране на градски пространства в партньорство с неправителствения сектор, с цел създаване на нови обществени знакови центрове в град София, които да допринасят за уникалната идентичност и европейска значимост на града;
развиване и прилагане на иновативни дейности и решения за постигане на равенство между половете и за премахване на насилието;
прилагане на иновативни решения за утвърждаване на София като столица на толерантността и като град без език на омразата, ксенофобията и екстремизма вкл. създаване и изпробване на иновативни решения, които развиват общности в партньорство с местната власт, обединени около обща кауза в полза на решаване на обществен проблем, причинен от извънредната Ковид ситуация и/или хуманитарната криза в следствие на военните действия на територията на Украйна и/или развиване на мрежи от общности, често пъти враждуващи по между си, но обединени около кауза или решение, което противодейства на разделението и омразата.

Приоритетна област 3: Насърчаване на иновативни и дигитални инициативи в сътрудничество между граждани, обществени организации и местната власт.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения насочени към:
насърчаване на инициативи, свързани с развитието на умения за 21 век сред младите и възрастните хора и маргинализираните групи и в частност за осъществяване на дейности, насочени към развитие на основни дигитални умения, дигиталното образование и свързаност;
насърчаване на предприемачеството и развитие на нови модели на взаимодействие между местната власт, обществени организации, граждани и бизнес при внедряване на иновативни технологични решения в градска среда;
насърчаване на иновативни инициативи, свързани с развитието на по-високи цифрови и индустриални умения, които да откроят връзката на „Зелената сделка“ с дигиталната трансформация и социалната справедливост;
подпомагане трансформацията на съществуващи граждански организации към по-устойчиви дигитални модели на функциониране и подкрепяне на разширяването на дейността им онлайн чрез адаптиране на иновативни модели на предоставяне на услуги, както и трансформация на дейността в съответствие с новите възможности, предоставяни от развитието на технологиите.

Приоритетна област 4: Подпомагане на иновативни решения за изграждане на устойчиво партньорство между структурите на гражданското общество, органите на местната власт и туристическия бранш.

В тази приоритетна област се подкрепят проектни предложения, насочени към:
представяне и популяризиране чрез добри европейски и иновативни практики на столицата ни като притегателен исторически, културен и туристически център от партньорите в проекта;
насърчаване на устойчиво партньорство между структурите на местната власт и туристическия сектор за иновативни инициативи, свързани с развиване на туризма;
изграждане на устойчиви национални, регионални, европейски и глобални партньорства и мрежи в сферата на туризма;
насърчаване на иновативно и дигитално представяне на историческите и културни забележителности на столицата и създаване на дигитални продукти, представящи не особено популярни туристически обекти, но не по-малко значими в исторически и културен аспект;
подпомагане дигиталната трансформация на туристическия бранш с цел адаптиране към новата ситуация, предизвикана от Ковид-19 и насърчаване на иновативни методи и решения за представяне на туристически продукти